An Arizona Sunset, 2019
An Arizona Sunset, 2019
Bolt Behind the Abandoned House, 2019
Bolt Behind the Abandoned House, 2019
Dancing Bolt, 2019
Dancing Bolt, 2019
Splitting the Road, 2018
Splitting the Road, 2018
New Mexico 2018
New Mexico 2018
Lightning in Keyes, Oklahoma, 2016
Lightning in Keyes, Oklahoma, 2016
Bolt over the Red Roof, 2014
Bolt over the Red Roof, 2014
Nebraska Sunset, 2018
Nebraska Sunset, 2018
Nebraska Sunset (Portrait), 2018
Nebraska Sunset (Portrait), 2018
Texas 2016
Texas 2016
Oklahoma 2016
Oklahoma 2016
Colorado 2017
Colorado 2017
Australia 2015
Australia 2015
Australia 2015
Australia 2015
Colorado 2016
Colorado 2016
Three Bolts over Tucson, 2012
Three Bolts over Tucson, 2012
Arizona 2012
Arizona 2012
Nebraska 2014
Nebraska 2014
Arizona 2016
Arizona 2016
Texas 2016
Texas 2016
Arizona 2016
Arizona 2016
Texas 2016
Texas 2016
Texas 2016
Texas 2016